Składasz wniosek w ramach programu Maluch Plus 2020 lub otrzymałeś już dofinansowanie?
Skorzystaj z oferty Moje Bambino.

Program Maluch Plus 2020, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowuje rozwój żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, czyli instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 listopada 2019 r. Moje Bambino ze swoją bogatą ofertą wpisuje się w projekt Maluch Plus, oferując kompleksowe wyposażenie do żłobków i klubów malucha. Polecamy nasze produkty zarówno placówkom realizującym zadania w ramach edycji Programu Maluch Plus 2019, jak i ubiegającym się o dofinansowanie na rok 2020.

 Oferta Moje Bambino w ramach programu Maluch+

Kompleksowa oferta sklepu

Produkty w kategorii Żłobek i Klub Malucha

Aranżacje sal dla maluchów

Gotowe pakiety wyposażenia dla żłobków

Kalkulator wyposażenia

Intuicyjne narzędzie do wyceny i zakupu produktów

Bezpłatny katalog Maluch

Katalog produktów z pełną ofertą dla dzieci 0-3 lat

Zainspiruj się naszymi pomysłami na aranżację przestrzeni w żłobkach


Top produkty dla żłobków i klubów malucha


PROGRAM MALUCH PLUS 2020

W 2020 r. rząd przeznaczy 400 mln zł na realizację kolejnej edycji programu Maluch Plus. Program ma wspierać tworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Celem programu Maluch + 2020 jest także podwyższenie standardów opieki nad dziećmi do 3 lat.

Konkurs Maluch Plus jest programem rocznym a wnioski o dofinansowanie można składać do 13 listopada 2019.

Dofinansowanie z programu Maluch Plus 2020 będzie przekazywane w ramach trzech modułów.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyłączeniem modułu 1a. Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki. W przypadku funkcjonowania miejsc opieki kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym przy określaniu kwoty zostanie wzięta pod uwagę liczba złożonych ofert, liczba zgłoszonych do dofinansowania miejsc, wskazanych w ofercie kosztów funkcjonowania miejsc oraz wysokość środków na Program.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

MODUŁ 1

Adresat

Program Maluch Plus w 2020 roku w ramach modułu 1 jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego (jst), w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych.

Przedmiot dofinansowania

Moduł 1 obejmuje utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
W ramach modułu wyróżnia się:

 • moduł 1a: dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • moduł 1b: dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
  • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie)
  • nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Wysokość dofinansowania

Moduł 1 obejmuje utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Dla modułu 1a:

 • w przypadku wydatków na tworzenie miejsc: nie więcej niż 33 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,;
 • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
 • w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

Przeznaczenie

W module 1a i 1b wydatki na tworzenie nowych miejsc opieki mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki.

  MODUŁ 2

  Adresat

  Program Maluch Plus w 2020 roku w ramach modułu 2 jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego (jst), w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych.

  Przedmiot dofinansowania

  Moduł 2 zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

  Wysokość dofinansowania

  Dla modułu 2 kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

  Przeznaczenie

  W module 1a, 1b i 2, wydatki bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc.


  Program Maluch Plus

  MODUŁ 3

  Adresat

  Program Maluch Plus w 2020 roku w ramach modułu 3 jest adresowany do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego (jst):

  • osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Przedmiot programu

  Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów w dniu ogłoszenia Programu.

  Wysokość dofinansowania

  Dla modułu 3 kwota dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki wynosi:

  • nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
  • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna

  Przeznaczenie

  Koszty tworzenia nowych miejsc opieki w module 3 przez podmioty inne niż jst, mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki wskazanych, z wyłączeniem kosztów budowy w zakresie wykonywania nowego obiektu budowlanego lub kosztów zakupu nieruchomości.

  Czas realizacji zadań w ramach Programu Maluch Plus 2020

  Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.