Szczególnie doceniamy Klientów, którzy systematycznie dokonują zakupów w Moje Bambino. Premiujemy ich punktami naliczanymi przy zakupie towarów w cenach katalogowych.

lojalnosc_rabat.png

RABAT

W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości uzyskania rabatu prosimy o kontakt z Konsultantem w Twoim regionie

lojalnosc_karta.png

PIASECZYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Regulamin Programu Lojalnościowego Moje Bambino

Nagrody z katalogu o wartości 50 pln brutto ................... 300 pkt.
Nagrody z katalogu o wartości 125 pln brutto ................. 500 pkt.
Nagrody z katalogu o wartości 250 pln brutto ................. 800 pkt.
Nagrody z katalogu o wartości 500 pln brutto ............... 1500 pkt.
Nagrody z katalogu o wartości 1000 pln brutto ............. 2500 pkt.

1. Program lojalnościowy Moje Bambino organizowany jest przez Firmę Moje Bambino Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Graniczna 46, zwaną dalej Firmą.
2. Uczestnikami programu są placówki oświatowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ich pracownicy, dokonujący zakupu związanego bezpośrednio z działalnością placówki oświatowej, zwani dalej Uczestnikami.
3. Regulamin programu definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w programie Lojalnościowym Moje Bambino oraz zasady przyznawania punktów.
4. Program Moje Bambino ma na celu premiowanie Uczestników za zakupy dokonywane w firmie.
5. Warunkiem przystąpienia do programu Moje Bambino jest przesłanie zamówienia na produkty z katalogu Moje Bambino w wybrany sposób: listownie na adres Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, faksem: 42 630 04 80, przez sklep internetowy, e–mailem: zamowienia@mojebambino.pl lub u Przedstawiciela Handlowego.
6. Warunkiem odebrania nagrody jest terminowe zapłacenie za całość zakupu.
7. Firma zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia nagród w jednej dostawie (całości).
8. Z tytułu udziału w programie nie pobiera się opłat.
9. Zamówienia na wybrane nagrody za zgromadzone punkty należy przesyłać drogą pisemną na wypełnionym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.mojebambino.pl, u przedstawiciela handlowego lub w Biurze Obsługi Klienta. Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres mailowy: zamówienia@mojebambino.pl lub faxem, listem.
10. Zasady naliczania i wymiany punktów:
a)Uczestnik programu otrzymuje punkty w przypadku zakupu towaru po cenach katalogowych, bez nadania żadnego rabatu. Udział w innej promocji organizowanej przez Moje Bambino Sp. z o.o. pozbawia prawa do przyznania punktów (promocje nie sumują się). Program Lojalnościowy Moje Bambino nie obowiązuje przy zamówieniach realizowanych w drodze zapytań cenowych i postępowań przetargowych oraz Programów Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości.
b) Za każde 10 złotych wartości produktów objętych programem Uczestnik otrzymuje jeden punkt.
c) Punkty będą przyznawane w oparciu o kwotę brutto, która widnieje na fakturze wystawionej przez Firmę Moje Bambino Sp. z o.o.
d) Uczestnik programu dokonuje wyboru towaru i wymiany punktów w liczbie odpowiadającej wartości danego towaru. Nagrody wybierane z katalogu Moje Bambino liczone są po cenach katalogowych, aktualne promocje nie obejmują Programu Lojalnościowego.
e) Punkty będą doliczane i dopisywane do konta Uczestnika programu po dokonaniu zapłaty za zakupione towary. Zapłata następuje w formie gotówki kurierowi, bądź w formie przelewu na rachunek Firmy: ING Bank Śląski, 39 1050 1025 1000 0090 3180 4314
f) Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika w przypadku zwrotu nabytego towaru czyli po wystawieniu korekty faktury zakupu i otrzymaniu należności przez Uczestnika.
g) Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
h) Punkty muszą być wykorzystane przez Uczestnika w przeciągu roku od daty dokonania zakupu (daty wystawienia faktury). Po tym okresie punkty zostają automatycznie usunięte z konta Uczestnika.
i) Towar zostanie wysłany do Uczestnika za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić zawartość i stan przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Produkty zamówione i zrealizowane w ramach Programu Lojalnościowego Moje Bambino nie podlegają wymianie oraz zwrotowi.
j) Firma zachowuje możliwość udostępnienia za zebrane punkty innych równoważnych towarów premiowych o analogicznej funkcjonalności, nie figurujących w katalogu. Zdjęcia zamieszczonych produktów mają charakter jedynie poglądowy.
11. Wszelkich informacji na temat programu udziela Firma pod numerem tel. 42 630 01 30, 42 630 01 34, 42 630 01 70, 42 630 03 05.
12. Firma jest uprawniona do powierzenia czynności związanych z obsługą programu wybranemu przez siebie podmiotowi.
13. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych programem oraz zmiany wartości punktowej.
14. Ewentualne podatki lub opłaty związane z otrzymaniem nagrody rzeczowej w zamian za punkty ciążą na Uczestniku.
15. Firma zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny w postaci zmiany w zakresie prowadzonej działalności, wprowadzenia nowych usług lub/i produktów, udogodnień związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów, nowych metod płatności, sposobów dostawy.
16.Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji programu zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę