Zgłoszenie serwisowe

FAQ »

Prosimy o dokładne wypełnienie danych kontaktowych oraz szczegółowy opis usterki, ułatwi nam to kontakt z Państwem i przyspieszy realizację zgłoszenia. Dziękujemy.
Uwaga!
Na jedno zgłoszenie przypada jeden uszkodzony sprzęt! Np. w przypadku uszkodzenia 2 monitorów, prosimy wysłać dwa zgłoszenia osobno dla każdego monitora.

Dane osoby zgłaszającej
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Email:
Dane placówki
Firma:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Telefon:
Zgłaszana usterka
Data zakupu:
Numer faktury zakupu:
Przedmiot zgłoszenia:
Kod produktu:
Numer seryjny:
Opis usterki:
Zdjęcie:
+ dodaj kolejne zdjęcie

Zgoda i informacje końcowe
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moje Bambino Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-428, przy  ul. Graniczna 46, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS:0000961115, NIP 725-193-34-48, REGON 100283710.
 • W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rozpatrzenia reklamacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • zapewnienia dochodzenia bądź obrony roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę