Pieczątki, tusze i stemple dla dzieci

Pieczątki dla dzieci to czę­sto nie­do­ce­niane przez rodzi­ców przedmioty do zabawy. Można je wykorzy­stać do twór­czej i atrak­cyj­nej zabawy. Dzięki nim dziecko pobu­dza swoją wyobraź­nię i stopniowo zapo­znaje się ze świa­tem za pomocą obraz­ków.

Kształ­cąca i mobi­li­zu­jąca rękę rola pie­czą­tek

Stemple dla dzieci sku­tecz­nie posze­rzają wie­dzę malu­chów o ota­cza­ją­cym je świe­cie. Dziecko za ich pomocą two­rzy swoje pierw­sze samo­dzielne obrazki i dzięki nim może opo­wie­dzieć swoją własną histo­rię. Stem­pelki w zesta­wie z kolo­ro­wymi tuszami i białą kartką pozwa­lają malu­chom na kre­atywne poka­za­nie, w jaki spo­sób odbie­rają ota­cza­jący je świat. Przy­bi­ja­nie pie­czą­tek na kartce dosko­nale ćwi­czy koor­dy­na­cję ręki i dłoni.

Pie­czątki i tusze dla dzieci

Pie­czątki, które pro­po­nu­jemy, są wyko­nane z mate­ria­łów bez­piecz­nych dla dziecka, a ich estetyczne wyko­na­nie zachęca do zabawy. Posia­dają kolo­rowe opa­ko­wa­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia. Tusz do pieczątek jest zmy­walny i dostępny w róż­nych kolo­rach. Nie zawiera żad­nych szko­dli­wych związ­ków i jest bez­pieczny dla dziecka.

Zestawy do stem­plo­wa­nia

Ofe­ru­jemy inte­re­su­jące dla dzieci zestawy do stem­plo­wa­nia, które są prze­zna­czone zarówno dla dziew­czy­nek, jak i dla chłop­ców. Żłobek to miej­sce, gdzie naj­młod­sze dzieci mogą swoje pierw­sze stem­pelki trzy­mać za plu­szową kulkę. Star­sze dzieci wybie­rają pie­czątki wyko­nane z drewna lub pianki. Zestaw posiada z reguły pie­czątki i naklejki do samo­dzielnej kre­acji obraz­ków. W naszym skle­pie posia­damy cie­kawe zestawy skła­da­jące się ze zwie­rząt i roślin, cyfe­rek i liter, baj­ko­wych postaci i wielu innych rzeczy. Spraw dziecku radość i zachęć je do zabawy w stem­plo­wa­nie.