Preparat dezynfekujący do rąk R-70, poj. 5l
  • 819551
  • dostępny
  • Darmowa dostawa od 150 zł

109,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu izopropylowego. Skutecznie dezynfekuje skórę nie wysuszając jej dzięki zawartości gliceryny. Stosuje się go bez rozcieńczenia, bezpośrednio na skórę dłoni, pozostawiając do wyschnięcia. Do stosowania w dozownikach płynu dezynfekującego. # poj. 5 l
OSTRZEŻENIA: Chronić przed dziećmi.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
Środek działa drażniąco na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Szczegóły produktu