Żel do dezynfekcji rąk ProMedic-Sept
  • 819501
  • dostępny
  • Darmowa dostawa od 150 zł
119,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Żel do dezynfekcji na bazie alkoholu etylowego. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Wykazuje
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
OSTRZEŻENIA: Chronić przed dziećmi.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
Środek działa drażniąco na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Szczegóły produktu