Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE, 1 szt.
  • 199259
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
1 999,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Moduł Powietrze to obok Modułu Woda produkt na licencji Centrum Nauki Kopernik. Cały projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP) to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w której nacisk położony jest na samodzielne poznawanie świata przez uczniów, poprzez obserwację i eksperymentowanie.

Moduł Powietrze to autorski zestaw edukacyjny wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej zarówno na lekcjach biologii, fizyki, chemii jak i geografii. To kompleksowa pomoc dydaktyczna, zawierająca sprzęt z wyposażenia labolatoryjnego do przeprowadzenia badań, ale także materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego związanego z tematyką powietrza.

Moduł Powietrze zawiera:

• 1 walizkę z zestawem materiałów w postaci sprzętu do przeprowadzenia doświadczeń w zespołach uczniowskich (zalecana dla maksymalnie 4 osób).
• Podręcznik dla nauczyciela, zawierający opis lekcji z wykorzystaniem elementów metody badawczej oraz poradnik na temat tego, jak konstruować dobre pytania badawcze, opisy przebiegu 45-minutowych zajęć z wykorzystaniem elementów metody badawczej.
• Propozycje doświadczeń opisanych w kartach nauczyciela i kartach ucznia (karty są dostępne w podręczniku - wersja do skserowania lub na pendrive - wersja do druku). Karty zawierają dokładne instrukcje doświadczeń, odniesienie do podstawy programowej, merytoryczne wytłumaczenie zjawisk oraz podpowiedź, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas wykonywania doświadczenia.
• Nośnik pamięci z kartami nauczyciela i kartami ucznia w wersji do druku.

 

Przykładowe karty pracy:

Moduł Powietrze - karta nauczyciela

Moduł Powietrze - karta ucznia

Zobacz filmik


Projekt Modułowych Pracowni Przyrody wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata). Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów przyrodniczych. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne. 


Modułowe Pracownie Przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki. Mogą wspierać rozwijanie kompetencji matematycznych, również z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Umożliwiają realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania z przedmiotów: • przyroda — w klasie IV, • geografia — w klasach V-VIII • biologia — w klasach V-VIII, • chemia — w klasach VII-VIII • fizyka — w klasach VII-VIII 


Modułowe Pracownie Przyrodnicze umożliwiają realizację nadrzędnych celów edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych. 
1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM: 
• rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody; 
• rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej; 
• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej. 
2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:
• rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań; 
• kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty; 
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności; 
• rozwijanie samodzielności. 
3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA: 
• kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa); 
• kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia. 
4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH: 
• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń); 
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi; 
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii; 
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji; 
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK. 
5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM: 
• rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole; 
• nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu. 


Modułowe Pracownie Przyrodnicze to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów. Projekt został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. Jest przykładem rozwiązania, z którego mogą skorzystać samorządy chcące wyposażyć szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). 


Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku. 

MODUŁY 

POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT 
Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Moduł jest prosty i mobilny. Nie wymaga specjalnie przygotowanej infrastruktury. Można go ustawić w każdej sali i przemieszczać go między salami, a także wykorzystać w terenie.
Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym (innym) tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów. 
Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów. 

MODUŁOWA KONCEPCJA – ZALETY 
Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły będą poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi, co da szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł będzie zawierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka. 

Moduł MPP jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody lub powietrza z wykorzystaniem metody badawczej. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka. Moduł może być wykorzystywany na lekcjach przez nauczycieli różnych specjalności, na kilku poziomach nauczania. Przede wszystkim odpowiada potrzebom realizacji programu klas VII-VIII w zakresie fizyki i chemii. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się jednak także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć terenowych. Praca z modułem aktywizuje i angażuje uczniów w proces badawczy, umożliwia pracę samodzielną i zespołową. Specjalnie opracowane karty nauczyciela pomogą w usystematyzowaniu wiedzy przy prowadzeniu eksperymentów. Funkcjonalne pudełko zostało tak zaprojektowane, aby uczniowie samodzielnie mogli skompletować wszystkie materiały do doświadczenia, a po jego wykonaniu sprzątnąć stanowisko, porządkując narzędzia w określonych miejscach. 
W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby. 

Szczegóły produktu

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Pakiet
pakiet do przedmiotów przyrodniczych