• 199244
 • dostępny
 • Darmowa dostawa!
19 999,00 zł
18 999,00 zł Oszczędzasz 1 000,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Moduł Woda to produkt na licencji Centrum Nauki Kopernik.

Moduł Woda jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody z wykorzystaniem metody badawczej. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w klasach IV-VII szkół podstawowych. Akcesoria umożliwiające wykonanie doświadczeń o różnym stopniu trudności ułożone są w specjalnym pudełku. Moduł jest prosty i mobilny.

Moduł WODA pakiet szkolny:

 • 199242 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA - 10 szt.
   

Moduł WODA pakiet szkolny zawiera:
10 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). W zestawie znajdują się m.in.: probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów.
10 kompletów po 30 scenariuszy pozwalających zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Każdy scenariusz to teczka z opisem doświadczeń ( karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia (2X).
10 podręczników dla nauczycieli - kołobrulionów z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi. Zawierają on między innymi merytoryczne informacje o wodzie oraz materiały ekspertów dotyczące przeprowadzania doświadczeń w szkole.

10 Pendrivów z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.

 

Praktyczne zestawy materiałów doświadczalnych w lekkiej, poręcznej walizce mogą być przenoszone między pracowniami przyrodniczymi (biologiczną, chemiczną czy fizyczną). Taki zestaw umożliwia także przeprowadzenie doświadczeń przez więcej niż jedną klasę w tym samym czasie.

Nauczyciel otrzymuje w Module Woda wszystkie merytoryczne i praktyczne materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń. Są to zarówno informacje dotyczące zakresu realizowanej podstawy programowej poprzez poszczególne doświadczenie jak i czasu potrzebnego na realizacje doświadczenia czy informacji o możliwości przeprowadzenia doświadczenia w plenerze. Opis doświadczenia dla uczniów jest bardzo precyzyjny, ale równocześnie prosty i ujęty także w formie obrazkowej.

Moduł Woda został opracowany w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).

Tematyka badań Modułu Woda:

 1. Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na ilość powstającej piany.
 2. Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowego na objętość kropli wody.
 3. Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił spójności na kształt kropli wody w oleju.
 4. Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzchniowego na obiekty na powierzchni wody.
 5. Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie procesu transportu wody przez materiał porowaty.
 6. Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody w liściach kapusty pekińskiej.
 7. Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody z powierzchni liści roślin.
 8. Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych.
 9. Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek w różnych środowiskach.
 10. Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefektywniej ochłodzi gorącą kamienną kostkę.
 11. Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego z cytryny i metalowych gwoździ.
 12. Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa elektrycznego wody. demineralizowanej oraz mieszaniny wody demineralizowanej z solą.
 13. Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów MnO w polu elektrycznym.
 14. Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utleniania i redukcji na przykładzie reakcji cynku z siarczanem(VI) miedzi(II).
 15. Gęstość wody w różnych temperaturach: Porównywanie gęstości wody w różnych temperaturach.
 16. Gęstość cieczy: Porównywanie gęstości różnych cieczy (alkohol, olej, woda, słona woda).
 17. Temperatura wody a głębokość: Badanie temperatury wody w zbiorniku wodnym na różnych głębokościach.
 18. Topnienie lodu a poziom wód na Ziemi: Badanie wpływu parowania na proces stygnięcia wody.
 19. Soczewka: Budowanie i porównywanie soczewek z wody i oleju.
 20. Życie w kropli wody: Obserwowanie kropli wody w powiększeniu.
 21. Soczewka z kropli wody: Budowanie mikroskopu ze smartfonu i kropli wody.
 22. Odwadnianie siarczanu miedzi: Badanie zmiany właściwości fizycznych siarczanu(VI). miedzi(II) na skutek utraty wody z sieci krystalicznej.
 23. Woda w polimerach: Badanie pochłaniania wody przez poliakrylan sodu.
 24. Wrzenie wody: Doprowadzanie do wrzenia wody przez zmianę ciśnienia w strzykawce.
 25. Sole w roztworze wodnym: Badanie zjawiska dyfuzji i rozpuszczania soli w wodzie.
 26. Osmoza: Badanie zjawiska osmozy.
 27. Chłodzenie roztworem saletry: Obserwowanie spadku temperatury roztworu w wyniku zjawiska endotermicznego, jakim jest rozpuszczanie w wodzie azotanu(V) amonu.
 28. Parowanie a stygnięcie cieczy: Badanie wpływu parowania na proces stygnięcia wody.
 29. Turystyczna destylarka: Budowanie urządzenia oczyszczającego wodę, wykorzystującego proces odparowywania.
 30. Lód i sól: Badanie wpływu dodatku soli i cukru na szybkość topnienia lodu oraz temperaturę wody

Przykładowe karty pracy:

Moduł Woda - karta nauczyciela - Dwie_krople_wody

Moduł Woda - karta ucznia - Dwie_krople_wody_1

Moduł Woda - karty pracy- ucznia - Dwie_krople_wody_2

Moduł woda - karta nauczyciela -Przewodnictwo_elektryczne_wody

Moduł woda - karta ucznia - Przewodnictwo_elektryczne_wody

Moduł Woda - karta nauczyciela - Pobieranie_wody_w_roslinie

Moduł Woda - karta ucznia Pobieranie_wody_w_roslinieModułowe Pracownie Przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki. Mogą wspierać rozwijanie kompetencji matematycznych, również z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Umożliwiają realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania z przedmiotów: • przyroda — w klasie IV, • geografia — w klasach V-VIII • biologia — w klasach V-VIII, • chemia — w klasach VII-VIII • fizyka — w klasach VII-VIII


Cele edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych realizowane poprzez Modułowe Pracownie:
1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:
• rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
• rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.
2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:
• rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
• kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
• rozwijanie samodzielności.
3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA:
• kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
• kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.
4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH:
• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.
5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM:
• rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
• nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.


Modułowe Pracownie Przyrodnicze rekomendowane przez Centrum Nauki Kopernik, to edukacyjne narzędzie, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. Jest przykładem rozwiązania, z którego mogą skorzystać samorządy chcące wyposażyć szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).
Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Nauczycielom dostarcza gotowe narzędzia, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.
Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.


MODUŁY – CO TO JEST?
To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego.
W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole.

POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT
Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym (innym) tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.
Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów.


MODUŁOWA KONCEPCJA  KSZTAŁCENIA– ZALETY
Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły będą poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi, co da szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł będzie zawierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

MODUŁ WODA  
Pierwszy dostępny moduł MPP umożliwia prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody z wykorzystaniem metody doświadczalnej. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka. Moduł może być wykorzystywany na lekcjach przez nauczycieli różnych specjalności, na kilku poziomach nauczania. Przede wszystkim odpowiada potrzebom realizacji programu klas VII-VIII w zakresie fizyki i chemii. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się jednak także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów między przedmiotowych oraz zajęć terenowych. Praca z modułem aktywizuje i angażuje uczniów w proces badawczy, umożliwia pracę samodzielną i zespołową. Specjalnie opracowane karty nauczyciela pomogą w usystematyzowaniu wiedzy przy prowadzeniu eksperymentów. Funkcjonalne pudełko zostało tak zaprojektowane, aby uczniowie samodzielnie mogli skompletować wszystkie materiały do doświadczenia, a po jego wykonaniu sprzątnąć stanowisko, porządkując narzędzia w określonych miejscach.
Moduł WODA
dostępny jest również  w pojedynczym zestawie oraz dwóch pakietach: 6 sztuk. W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem WODA, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby. Dlatego proponujemy komplet 6 pudełek wraz ze scenariuszami na potrzeby jednej klasy oraz pakiet szkolny (10 szt.), który uwzględnia możliwość przeprowadzania doświadczeń przez więcej niż jedną klasę w tym samym czasie.

Projekt Modułowych Pracowni Przyrody wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata). Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów przyrodniczych. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne.

 

SKŁAD POJEDYNCZEGO PUDEŁKA MODUŁU WODA - sprzęt niezbędny do wykonania doświadczeń przyrodniczych.


waga (1 szt.), 
multimetr (1 szt.), 
termometr (2 szt.), 
siarczan(VI) miedzi(II) (1 szt.),
węglan sodu (1 szt.),
siarczan(VI) magnezu (1 szt.),
chlorek wapnia (1 szt.),
barwnik czerwony (1 szt.)
barwnik niebieski (1 szt.)
manganian(VII) potasu (1 szt.)
brzęczyk (1 szt.)
laser/latarka (1 szt.)
sonda termiczna (1 szt.)
mikroskop (1 szt.),
probówka szklana (10 szt.),
statyw na probówki (1 szt.),
zlewka szklana 100 ml (4 szt.),
tkanina (1 szt.),
gumka recepturka (10 szt.),
pielucha (1 szt.),
ścisk (2 szt.),
gwoździe ocynkowane (5 szt.),
gwoździe stalowe (5 szt.),
śruby mosiężne (5 szt.),
gwoździe omiedziowane (5 szt.),
szczotka do probówek (1 szt.),
szczotka do cylindra (1 szt.),
kamienne kostki (2 szt.),
łapa drewniana (2 szt.),
linijka (1 szt.),
przewody czerwone (5 szt.),
przewody (5 szt.),
krokodylki czerwone (10 szt.),
krokodylki (10 szt.),
pipeta Pasteura (10 szt.),
strzykawka (1 szt.),
parowniczka (1 szt.),
szalka Petriego (1 szt.),
szkiełko podstawowe z łezką (6 szt.),
probówka wirówkowa duża (5 szt.),
probówka wirówkowa mała (6 szt.),
zlewka plastikowa 100 ml (4 szt.),
zlewka plastikowa 250 ml (2 szt.),
cylinder miarowy (1 szt.),
bagietka (2 szt.),
łyżeczka (2 szt.),
bateria 4,5 V (2 szt.)

 

Moduł Woda został opracowany w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).

Program Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) sfinansowany został w ramach dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy z dnia 8 września 2017 r. Nr umowy CNK 1171/17/BU/U/633/AS

Szczegóły produktu

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Pakiet
pakiet do przedmiotów przyrodniczych

Mogą Ci się spodobać Uzupełniające

Mogą Ci się spodobać