Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł ENERGIA, 1 szt.
  • 199287
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
1 999,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Moduł Energia to trzeci zestaw z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych na licencji Centrum Nauki Kopernik. Tym razem tematem wiodącym jest energia. Materiały przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik mają w jasny i angażujący sposób wyjaśniać podstawowe zagadnienia związane z energią i jej przemianami oraz ukazywać jej kluczową rolę we wszelkich procesach zachodzących w środowisku, w tym także w ludzkim organizmie. Spojrzenie na energię z perspektywy różnych przedmiotów szkolnych (fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody) ułatwia zrozumienie związków istniejących między kwestiami i zjawiskami z pozoru tak odmiennymi jak: odżywianie roślin, kaloryczność pokarmów, światło pochodzące z latarki, prąd elektryczny czy niskie temperatury.

Moduł Energia zawiera:

• 1 walizkę ze sprzętem potrzebnym do wykonania doświadczeń.
• Podręcznik dla nauczyciela, zawierający część merytoryczną, przybliżającą kwestie związane z wytwarzaniem i obiegiem energii na Ziemi, wraz z objaśnieniami terminów naukowych, oraz część metodyczną ze szczegółowymi scenariuszami doświadczeń do przeprowadzenia z uczniami w czasie zajęć lekcyjnych.
• Pendrive z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.
 

Tematyka doświadczeń proponowanych w zestawie obejmuje: energię mechaniczną, energię sprężystości, elektryczność, odnawialne źródła energii, energię obecną w reakcjach chemicznych, katalizę reakcji, energię cieplną, fale świetlne, pozyskiwanie energii przez rośliny, barwniki roślinne, metabolizm zwierząt, energię słoneczną i nasłonecznienie Ziemi oraz wytrzymałość materiałów.

Przykładowe karty pracy:

Moduł Energia - karta nauczyciela - barwniki fotosyntetyczne

Moduł Energia - karta ucznia - barwniki fotosyntetyczne

 

Edukacyjne narzędzie opracowane przez Centrum Nauki Kopernik, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. MPP są przykładem rozwiązania dla szkół podstawowych, które szukają pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

MODUŁY – CO TO JEST?

To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego.

W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów między przedmiotowych oraz zajęć terenowych.

POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT

Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.

Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów.

MODUŁOWA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły, poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi dają szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów). W komplecie są także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby.

Cele edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych realizowane poprzez Modułowe Pracownie:

1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:
• rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
• rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:
• rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
• kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
• rozwijanie samodzielności.

3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA:
• kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
• kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.

4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH:
• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM:
• rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
• nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.
 

Szczegóły produktu

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa