Preparat dezynfekujący powierzchnie P-72, poj. 5l
  • 819552
  • dostępny
  • Darmowa dostawa od 150 zł

109,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Preperat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu etylowego. Ma działanie wiruso- i bakterio- i grzybobójcze. Skutecznie i natychmiastowo odkaża i odtłuszcza różnego rodzaju powierzchnie. # poj. 5 l
OSTRZEŻENIA: Chronić przed dziećmi.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
Środek działa drażniąco na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Szczegóły produktu