Wiedza, edukacja, wsparcie w rozwoju dzięki programom oraz dotacjom.


Projekty, które znajdą Państwo na tej stronie umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego zarówno dla żłobków, przedszkoli, szkół, jak i ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych, instytucji i podmiotów zajmujących się opieką nad Osobami 60+. Fundusze pozyskane z projektów mogą zostać przeznaczone na różne aktywności, miedzy innymi na wyposażenie placówek w meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne. Fundusze na edukację oraz dotacje na rozwój można otrzymać m.in. od Ministerstwa Edukacji Narodowej; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktualne programy oraz nabory przedstawiamy Państwu poniżej wraz z naszą ofertą dedykowaną pod konkretne wsparcie finansowe. W razie pytań dotyczących programów lub oferty zapraszamy do kontaktu.

Rezerwa Oświatowa 2020

Rezerwa Oświatowa to część oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w tym roku wynosi 0,4%. Katalog wydatków kwalifikowanych objął również wsparcie dla szkół podstawowych w realizacji reformy oświaty. Dotacja dla szkoły obejmuje m.in.: doposażenie pracowni przyrodniczych w odpowiednie meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz fundusze na edukację, dzięki którym placówka może zdobyć nowoczesne rozwiązania i wpłynąć na lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.

rezerwa_oswiatowa_2020
Aktywna Tablica 2020
aktywna_tablica_2020_2024_monitory_interaktywne_tablice_dofinansowanie

W projekcie Aktywna Tablica przewidziano łącznie 361 455 000 zł dofinansowania. Program będzie realizowany w latach 2020–2024, a jego celem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w obszarze TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, tak, aby wsparcie finansowe było dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów i nauczycieli, będących beneficjentami programu.

Projekt grantowy dla Małopolski

Projekt grantowy dla województwa małopolskiego ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędnych akcesoriów i oprogramowań dla osób z niepełnosprawnościami.

grant_dla_malopolski_zdalne_nauczanie
Posiłek w szkole i w domu
dotacje_stolowka.png

Program wspierający stołówki szkolne. Celem dotacji jest tworzenie i poprawa warunków, pomieszczeń w których uczniowie spożywają posiłki podczas pobytu w szkole. Dotacje dla szkół w ramach programu umożliwiają wyposażenie stołówki w funkcjonalne, estetyczne i komfortowe meble, jak również w sprzęty niezbędne do przygotowania i spożywania posiłków.

Pragniemy powiadomić, że w poszczególnych województwach, już pojawiają się listy rankingowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem szkolnym i sprawdzenia oferty przeznaczonej dla stołówek Stołówka, jadalnia, kuchnia >>.

Maluch+ 2020

Dofinansowanie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki oraz wspierania ich funkcjonowania. Dotacja dotyczy już istniejących żłobków, klubów dziecięcych oraz usługi opiekunów dziennych. Dodatkowo obejmuje tych, którzy planują prowadzić takie instytucje. Fundusze przekazane z tego programu mają na celu wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju tych instytucji.

dotacje_maluch.png
Uczeń z orzeczeniem

Projekt realizowany w celu wspierania ośrodków, instytucji i placówek zajmujących się nauką, rehabilitacją, opieką nad uczniami z orzeczeniem. Programy mają na celu wsparcie i rozwój uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, z zaburzeniami zachowania, chorobami przewlekłymi, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program Zdalna Szkoła 2020

Program Zdalna Szkoła ma na celu dofinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli. Aktualna sytuacja, związana z epidemią wirusa COVID-19 wymusza naukę online, która nie powinna wiązać się jednak z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Z tego powodu Ministerstwo Cyfryzacji przekazało ponad 180 milionów złotych na zakup sprzętu dla nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski już od 1 kwietnia 2020. Zapraszamy do zapoznania się z nasza bogatą ofertą.

dotacje_pracownie.png
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "Infrastruktura Bibliotek"
dotacje_biblioteka.png

Program umożliwia pozyskanie środków finansowych na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę biblioteki. Oprócz tego dotacja pozwala na wyposażenie budynków bibliotek. Celem projektu jest wzmocnienie, przekształcenie i rozwój funkcji bibliotek w życiu społecznym. Nowoczesne biblioteki, zapewniające komfort i wygodę podczas czytania korzystnie wpłyną na rozwój czytelnictwa.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. Program został ogłoszony już po raz szósty. Wnioskujący mogą ubiegać się o środki na zakup komputerów, oprogramowania oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł. Jest to minimalna wartość dofinansowania. Maksymalnie placówka może otrzymać do 30 000 zł. Projekt ma na celu zapewnić zrównoważony dostęp do technologii teleinformatycznych. Ideą programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" jest również możliwość wyrównania szans dla mieszkańców gmin o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.

komputery_dla_bibliotek.png
Program Sportowa Polska 2020
dotacje_senior.png
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” 2020 jest programem, którego celem jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy. Jedną z grup stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.    
Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to nowoczesny sposób zdobywania wiedzy przez uczniów klas IV-VIII oparty na metodzie badawczo-doświadczalnej. Dzięki specjalnym pomocom dydaktycznym, a także profesjonalnemu wyposażeniu pracowni przedmiotowych, lekcje nabierają innego znaczenia, a przyswajanie wiedzy staje się ciekawsze i prostsze. Dotacje dla szkół umożliwiają wyposażenie pracowni. 

dotacje_senior.png
Senior 2020
dotacje_senior.png
Przemyślane rozwiązania pod kątem wyposażenia oraz sprzętów dla instytucji i ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych dla osób powyżej 60. roku życia. Specjalnie wyselekcjonowana oferta odpowiada na założenia Programu Senior, który jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieramy rozbudowę infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaktywizowanie osób powyżej 60. roku życia.