Wiedza, edukacja, wsparcie w rozwoju, dzięki programom oraz dotacjom.


Projekty, które znajdą Państwo na tej stronie umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego zarówno dla żłobków, przedszkoli, szkół, jak i ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych, instytucji i podmiotów zajmujących się opieką nad Osobami 60+. Fundusze pozyskane z projektów mogą zostać przeznaczone na różne aktywności, miedzy innymi na wyposażenie placówek w meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne. Fundusze na edukację oraz dotacje na rozwój można otrzymać m.in. od Ministerstwa Edukacji Narodowej; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktualne programy oraz nabory przedstawiamy Państwu poniżej wraz z naszą ofertą dedykowaną pod konkretne wsparcie finansowe. W razie pytań dotyczących programów lub oferty zapraszamy do kontaktu.

Rezerwa Oświatowa 2020
dotacje_rezerwa.png

Rezerwa Oświatowa to część oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w tym roku wynosi 0,4%. Katalog wydatków kwalifikowanych objął również wsparcie dla szkół podstawowych w realizacji reformy oświaty. Dotacja dla szkoły obejmuje m.in.: doposażenie pracowni przyrodniczych w odpowiednie meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz fundusze na edukację, dzięki którym placówka może zdobyć nowoczesne rozwiązania i wpłynąć na lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to nowoczesny sposób zdobywania wiedzy przez uczniów klas IV-VIII oparty na metodzie badawczo-doświadczalnej. Dzięki specjalnym pomocom dydaktycznym, a także profesjonalnemu wyposażeniu pracowni przedmiotowych, lekcje nabierają innego znaczenia, a przyswajanie wiedzy staje się ciekawsze i prostsze. Dotacje dla szkół umożliwiają wyposażenie pracowni.

dotacje_pracownie.png
Posiłek w szkole i w domu
dotacje_stolowka.png

Program wspierający stołówki szkolne. Celem dotacji jest tworzenie i poprawa warunków, pomieszczeń w których uczniowie spożywają posiłki podczas pobytu w szkole. Dotacje dla szkół w ramach programu umożliwiają wyposażenie stołówki w funkcjonalne, estetyczne i komfortowe meble, jak również w sprzęty niezbędne do przygotowania i spożywania posiłków. Zapraszamy także do zapoznania się z naszym katalogiem dedykowanym szkolnym stołówkom "Stołówka, jadalnia, kuchnia 2019/2020".

Maluch+ 2020

Dofinansowanie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki oraz wspierania ich funkcjonowania. Dotacja dotyczy już istniejących żłobków, klubów dziecięcych oraz usługi opiekunów dziennych. Dodatkowo obejmuje tych, którzy planują prowadzić takie instytucje. Fundusze przekazane z tego programu mają na celu wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju tych instytucji.

dotacje_maluch.png
Uczeń z orzeczeniem
dotacje_spe.png

Projekt realizowany w celu wspierania ośrodków, instytucji i placówek zajmujących się nauką, rehabilitacją, opieką nad uczniami z orzeczeniem. Programy mają na celu wsparcie i rozwój uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, z zaburzeniami zachowania, chorobami przewlekłymi, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"

Program zapewnia zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Projekt finansowy ma na celu wspieranie podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach dotacji możliwe jest wyposażenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

dotacje_placowka.png
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "Infrastruktura Bibliotek"
dotacje_biblioteka.png

Program umożliwia pozyskanie środków finansowych na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę biblioteki. Oprócz tego dotacja pozwala na wyposażenie budynków bibliotek. Celem projektu jest wzmocnienie, przekształcenie i rozwój funkcji bibliotek w życiu społecznym. Nowoczesne biblioteki, zapewniające komfort i wygodę podczas czytania korzystnie wpłyną na rozwój czytelnictwa.

Aktywna Tablica 2017-2019

Program ma na celu zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii i komunikacji. Dzięki funduszom pozyskanym w projekcie, szkoły mogą doposażyć placówkę w tablice interaktywne, projektory UST, głośniki i monitory dotykowe. Aktywna tablica to wsparcie finansowe dla szkoły, umożliwiające jej zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką "Aktywna tablica 2019".

dotacje_tablica.png
Senior+ 2019
dotacje_senior.png
Przemyślane rozwiązania pod kątem wyposażenia oraz sprzętów dla instytucji i ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych dla osób powyżej 60. roku życia. Specjalnie wyselekcjonowana oferta odpowiada na założenia Programu Senior +, który jest realizowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieramy rozbudowę infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaktywizowanie osób powyżej 60. roku życia.    
Kraszewski. Komputery dla bibliotek
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. Program został ogłoszony już po raz szósty. Wnioskujący mogą ubiegać się o środki na zakup komputerów, oprogramowania oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł. Jest to minimalna wartość dofinansowania. Maksymalnie placówka może otrzymać do 30 000 zł. Projekt ma na celu zapewnić zrównoważony dostęp do technologii teleinformatycznych. Ideą programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" jest również możliwość wyrównania szans dla mieszkańców gmin o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.
komputery_dla_bibliotek.png