Dane kontaktowe
Klient prywatny / Konsument
Podmiot gospodarczy (Publiczne/Niepubliczne Przedszkola, Żłobki, Szkoły, Urzędy Miast i Gmin, Stowarzyszenia, Fundacje, Firmy itp.)
-

Forma zamówienia
Regularne zamówienie
Przetarg (Moje Bambino jako oferent)
Odrębna umowa kupna-sprzedaży zawarta z Moje Bambino

Informacja o produkcie
szt.
- / / /
Kliknij, aby zareklamować kolejny produkt:
+ dodaj kolejną pozycję

Dodatkowe uwagi i załączniki

Maksymalny akceptowany rozmiar zdjęcia to 500kB!


Zgoda, oświadczenie i informacje końcowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zapytania/zgłoszenia. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w celu, w którym została udzielona oraz oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień jego wypełnienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany powyższych informacji, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.
INFORMACJE KOŃCOWE
 • Zgłoszenia rozpatrywane są w oparciu o informacje zawarte w Formularzu, dokumentację systemową oraz transportową przypisaną do Państwa realizacji.
 • Po poprawnym wypełnieniu Formularza otrzymają Państwo jego kopię na podany adres mailowy.
 • Czas rozpatrywania reklamacji uzależniony jest od dostarczenia kompletu informacji przez Kupującego (np. zdjęcia).
 • W sprawie zgłoszeń należy kontaktować się z osobą potwierdzającą przyjęcie Państwa zgłoszenia – koordynator reklamacji. Usprawni to w znacznym stopniu proces realizacji zgłoszenia.
 • W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania uszkodzonego Towaru, zabezpieczyć i zgłosić uszkodzenie Sprzedawcy.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
  • rozpatrzenia reklamacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • zapewnienia dochodzenia bądź obrony roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych, a także do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.