Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2020-2022

54 mln zł dla uczniów niepełnosprawnych
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Na podstawie dokumentu orzeczenia i potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor placówki wypełnia sprawozdanie systemu informacji oświatowej, które stanowi podstawę naliczania subwencji na ucznia z niepełnosprawnością.

Oferta Moje Bambino w ramach Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

katalog-terapia-specjalne-potrzeby-edukacyjne-moje_bambino-2020 Katalog online - sprawdź >>

URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
Prezentujemy bogaty wybór multimedialnych urządzeń w postaci laptopów, tabletów, monitorów, interaktywnej podłogi, które umożliwią optymalizację angażowania wszystkich zmysłów dziecka niepełnosprawnego w procesie poznawczym. Magiczny Dywan zawiera pakiet programów rewalidacyjnych, które spełniają funkcję edukacyjną i rehabilitacyjną dla dzieci o różnym stopniu dysfunkcji.

PROGRAMY MULTIMEDIALNE
Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą programów multimedialnych, które angażują ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wdrażanie do abstrakcyjnego myślenia i wykorzystanie zadań interaktywnych. Programy multimedialne mogą stanowić dla uczniów niepełnosprawnych przystępne podsumowanie materiału omawianego na lekcji w formie dźwiękowej lub materiału wideo.

POMOCE EDUKACYJNE
Prezentujemy przydatne pomoce edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spełniają one wymagania aktualnej podstawy programowej. Nauczyciele z pewnością chętnie skorzystają z trwałych pomocy dydaktycznych opracowanych przy udziale pedagogów i psychologów. 


Rządowy program pomocy dla uczniów niepełnosprawnych 2020 - 2022

W latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma około 131 520 uczniów:
- w roku szkolnym 2020/2021 – 45 141 uczniów, - w roku szkolnym 2021/2022 – 45 522 uczniów - w roku szkolnym 2022/2023 – 40 857 uczniów.
Na realizację programu w latach 2020–2022 zaplanowano łącznie 54 mln zł po 18 mln zł w każdym roku, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Bezpośrednimi Beneficjentami Programu są uczniowie niepełnosprawni:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim,umiarkowanym lub znacznym
 • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi(w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, oraz w szkołach artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

Wysokość wsparcia na jednego ucznia z orzeczeniem o ww. niepełnosprawności w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 wynosi:
 • uczniowie uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - do 225 zł
 • uczniowie uczęszczający do szkoły branżowej - do 390 zł
 • uczniowie uczęszczający do liceum, technikum, szkół artystycznych - do 445 zł

Harmonogram:

 • do 3 sierpnia 2020/2021/2022 - Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem;
 • do 10 sierpnia 2020/2021/2022 - Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w pierwszej transzy;
 • do 19 sierpnia 2020/2021/2022 - Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu;
 • do 25 września 2020r., 24 września 2021 r.i 23 września 2022 r - Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem;
 • do 28 września 2020r.,27 września 2021 r.i 26 września 2022 r - Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w drugiej transzy;
 • do 30 września 2020/ 2021/2022 - Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu;
 • do 7 grudnia 2020/2021/2022 - Realizacja zwrotu kosztu za zakupu podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 • do 1 lutego 2021r., 31 stycznia 2022 r. i 31 stycznia 2023 r. - Podsumowanie programu w województwach.

Dotacja przekazana na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w:

 • orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz
 • indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe oraz zapewnienie warunków ich realizacji.

Firma Moje Bambino posiada bogatą ofertę materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Źródło informacji o programie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

  Poradnik "Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym"   Zobacz >>