Pracownia językowa Sensolab Multiplex 24 - meble białe

Kod produktu: 085501W
Oczekujemy na dostawę
Kolor płyty

39 900,90 zł­­

Brutto
Opis

Pracownia językowa Sensolab Multiplex 24 

Sensolab Multiplex to kompletne wyposażenie pracowni językowej zawierające sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie meblowe – biurka i krzesła. Cena zawiera także montaż.

Sensolab to nowoczesne laboratorium stworzone do efektywnej nauki języków obcych. To kompleksowy produkt, który daje nauczycielowi szerokie pole manewru w zarządzaniu lekcjami – możliwość dzielenia uczniów na grupy bez konieczności zmiany miejsc, łączenie się z uczniami drogą werbalną oraz wiele innych funkcji. Program jest w stanie rejestrować wiele ścieżek audio na raz i zapisywać na komputerze prowadzącego.


SensoLab pomaga nauczycielowi w zarządzaniu organizacją, przebiegiem i efektywnym wykorzystaniem każdej minuty zajęć. Nauczanie zindywidualizowane w pracowni SensoLab realizuje się poprzez wykorzystywanie wielu funkcji, trybów pracy, podziału na grupy. Nauczyciel ma możliwość kierowania swojej uwagi na poszczególnych uczniów i dostosowywania formy nauczania do ich predyspozycji. W klasie wyposażonej w pracownię SensoLab każdy słuchacz pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie, a w zależności od potrzeb grupy stworzone przez nauczyciela różnić się mogą liczebnością i składem. Mnogość funkcji i wariantów przy zachowaniu prostoty obsługi sprawia, że Multimedialna Pracownia Językowa SensoLab pod względem sprzętowym i programowym nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku.OPIS OPROGRAMOWANIA:
Lista uczniów

  
 • tworzenie klas i list uczniowskich
 • 
 • przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez funkcję „przeciągnij i upuść”(„D&P”)
 • 
 • sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska
 • 
 • ukrywanie i chowanie listy uczniów i klas
 • 
 • sprawdzanie obecności przy uruchomieniu programu
 • 
 • zaznaczenie obecnych i nieobecnych w trakcie pracy z programem (program rozróżnia graficznie i uwzględnia stanowiska nieaktywne przy podziałach na grupy)
 • 
 • aktywowanie obecności spóźnionych na zajęcia bez konieczności restartu programu
 • 
 • zamiana miejsc uczniów na stanowiskach realizowana w prosty sposób w programie poprzez D&P


Sala

  
 • możliwość zdefiniowania ilości stanowisk
 • 
 • możliwość zmiany ustawienia sali (położenie ikon stanowisk można ustawiać poprzez D&P)
 • 
 • możliwość odwzorowania w programie rozmieszczenia stanowisk z sali
 • 
 • personalizacja tła - ustawianie dowolnego tła poprzez wybór szablonu lub dowolnego zdjęcia (JPEG/PNG)
 • 
 • możliwość ustawienia schematu klasy jako tła w programie
 • 
 • ustawianie wielkości ikon stanowisk (trzy poziomy) – uwzględnia różne ilości stanowisk oraz rozdzielczość wyświetlacza
 • 
 • zapamiętywanie układu sali - osiem programowalnych przycisków, tzw. makra z możliwością tworzenia nazw
 • 
 • kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup
 • 
 • włączenie / wyłączenie wszystkich mikrofonów
 • 
 • włączenie / wyłączenie wszystkich słuchawek
 • 
 • timer (minutnik)
 • 
 • instrukcja obsługi programu dostępna z poziomu aplikacji


Stanowisko ucznia – ikona podstawowa

  
 • kolor tła jest unikalny dla każdej grupy
 • 
 • informacja do której grupy uczeń przynależy
 • 
 • informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny
 • 
 • informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne
 • 
 • wizualizacja indywidualnego poziomu głośności
 • 
 • numer stanowiska ucznia
 • 
 • imię i nazwisko ucznia


Stanowisko ucznia – ikona rozszerzona

  
 • włączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona)
 • 
 • wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda szara)
 • 
 • włączenie słuchawek ucznia (dioda zielona)
 • 
 • wyłączenie słuchawek ucznia (dioda szara)
 • 
 • regulacja poziomu głośności słuchawek ucznia
 • 
 • konwersacja indywidualna – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem
 • 
 • konwersacja indywidualna – włączenie słuchawek, włączenie mikrofonu, wyłączenie źródła audio
 • 
 • zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne
 • 
 • włączanie/wyłączanie mikrofonów całej grupy
 • 
 • włączanie/wyłączanie słuchawek całej grupie
 • 
 • nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy
 • 
 • wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie (możliwość wyboru tego samego źródła audio w różnych grupach)


Panel nauczyciela

  
 • dołączanie do wybranej grupy
 • 
 • wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie (w której znajduje się nauczyciel)
 • 
 • włączenie mikrofonu lektora (dioda zielona)
 • 
 • wyłączenie mikrofonu lektora (dioda szara)
 • 
 • włączenie słuchawek lektora (dioda zielona)
 • 
 • wyłączenie słuchawek lektora (dioda szara)
 • 
 • włączenie nagrywania tego, co lektor słyszy w słuchawkach (dioda czerwona) – automatyczne uruchomienie nagrywania, możliwość zapisu do pliku w formacie wav
 • 
 • regulacja poziomu głośności słuchawek lektora


Tryby pracy, grupy, selekcje

  
 • tryb wszyscy – wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie (mogą się słyszeć i mogą mieć to samo źródło audio)
 • 
 • tryb indywidualny – każde stanowisko stanowi niejako osobną grupę (uczeń słyszy siebie w słuchawkach i kontroluje własną wymowę, nie słyszy innych stanowisk; wszyscy mogą mieć to samo źródło audio)
 • 
 • tryb własny – tworzenie dowolnych grup przez nauczyciela w sposób manualny
 • 
 • tryb „inteligentny” - algorytm generowania grupy w taki sposób, aby żaden z uczniów nie pozostał bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”, itd..)
 • 
 • praca w parach – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe
 • 
 • trójki – praca w grupach trzyosobowych
 • 
 • czwórki – praca w grupach czteroosobowych
 • 
 • dwie grupy – podział na dwie równe grupy
 • 
 • zamiana grup – uwzględnia również zmianę przypisanego do grupy źródła audio
 • 
 • trzy grupy – podział na trzy równe grupy
 • 
 • cztery grupy – podział na cztery równe grupy
 • 
 • selekcja kolejna – stworzenie grup zgodnie z kolejnymi numerami stanowisk
 • 
 • selekcja losowa – automatyczne (dowolne) przypisanie stanowisk do poszczególnych grup przez program
 • 
 • selekcja ręczna - nauczyciel tworzy grupy manualnie w dowolny sposób
 • 
 • funkcja „resetuj” - powrót do ustawienia pierwotnego z odłączeniem źródeł audio (tryb „wszyscy” - nauczyciel mówi z podsłuchem własnym, wszyscy uczniowie słuchają i mają wyłączone mikrofony)
 • 
 • funkcja „tuba” - przytrzymanie przycisku włącza ustawienie „nauczyciel mówi, reszta słucha” - wyłączenie tej funkcji powoduje powrót do ustawień poprzednich (podział na grupy, przypisanie wejść audio, etc.)


Nagrywanie cyfrowe

  
 • zapis plików audio w formacie *.WAV (ścieżka katalogu bazowego do ustawienia w konfiguracji)
 • 
 • stanowiska – jednoczesny zapis audio konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików (tyle ścieżek-plików, ile stanowisk)
 • 
 • grupy – jednoczesna rejestracja audio konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (zsumowanie mikrofonów w grupie; tyle ścieżek-plików, ile grup)
 • 
 • grupy + stanowiska – jednoczesne nagrywanie konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików i konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (liczba ścieżek-plików to suma liczby stanowisk i grup)


Tłumaczenia symultaniczne

  
 • min. 6 kanałów-języków (grup) wejściowych i wyjściowych
 • 
 • min. 2 sprzętowe źródła audio
 • 
 • możliwość realizowania tłumaczenia bezpośredniego lub pośredniego
 • 
 • jednoczesne nagrywanie konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików i konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (liczba ścieżek-plików to suma liczby stanowisk i grup)
 • 
 • nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy
 • 
 • dołączanie nauczyciela do wybranej grupy


Dodatkowe ustawienia

  
 • domyślny czas minutnika
 • 
 • globalne ustawienie głośności (dla słuchawek na wszystkich stanowiskach)
 • 
 • regulacja głośności nagrywania
 • 
 • ustawienie ścieżki katalogu z nagraniami
 • 
 • definiowanie aktywnej ilości wejść audio (podłączonych urządzeń) – maksymalnie 8
 • 
 • możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio
 • 
 • regulacja głośności poszczególnych wejść audio
 • 
 • wybór języka (min. j. angielski, j. polski)


Funkcje specjalne
1. Multiplex: jednoczesne nagrywanie nauczyciela, grup i stanowisk z automatycznym utworzeniem plików audio, bez wykorzystania zewnętrznego sprzętowego rejestratora audio.
2. Głuchy telefon: np. uczeń na stan. 1 słyszy tylko nauczyciela, stan. 2 słyszy tylko stan. 1, stan. 3 słyszy tylko stan. 2, stan. 4 słyszy tylko stan. 3, stan. 5 słyszy tylko stan. 4, itd. (min. 16 stanowisk). Realizując funkcję „głuchego telefonu” wszystkie stanowiska mają włączone mikrofony.
3. Czytanie: wszyscy uczniowie czytają w tym samym czasie ten sam tekst (w słuchawkach słyszą tylko siebie) i jednocześnie te wypowiedzi są nagrywane do osobnych plików (ilu uczniów-tyle ścieżek/plików). Realizując funkcję „Czytanie” nauczyciel ma możliwość podsłuchu wybranego stanowiska.
4. Audio-lingual: wszyscy uczniowie w tym samym czasie odsłuchują tę samą audycję z nagranymi zwrotami i powtarzają je na głos (nie słyszą się wzajemnie). Realizując funkcję „audio-lingual” nauczyciel ma możliwość podsłuchu wybranego stanowiska, a wszystkie wypowiedzi są nagrywane do osobnych plików (ilu uczniów-tyle ścieżek/plików).
5. Panel Lektora: niezależenie od przypisanych uczniom źródeł audio i trybu pracy nauczyciel ma możliwość odsłuchu innego źródła dźwięku; niezależnie od rejestracji „nagrywania cyfrowego”, tzn. równolegle lektor ma możliwość rejestracji całej lub fragmentu lekcji do osobnego pliku audio (nagrywanie tego, co słyszy w swoich słuchawkach).
6. Tłumaczenia symultaniczne: min. 6 kanałów-języków (grup) wejściowych i wyjściowych, min. 2 sprzętowe źródła audio, możliwość realizowania tłumaczenia bezpośredniego lub pośredniego.

  
 • DANE TECHNICZNE:
 • 
 • 1. JSC - JEDNOSTKA CENTRALNA SYSTEMU – 1 SZT.

metalowa obudowa umieszczona w biurku lektora lub na blacie; max. Wym. 35 x 5 x 40 cm (szer x wys. x gł.)
wysokość modułu w przypadku montażu w szafie typu Rack: max. 1U
min. 3 niezależne sprzętowe wejścia sygnału audio (mini jack 3,5 mm) z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 3 grupy odsłuchują jednocześnie inny program)
min. 2 wejścia audio (mini jack 3,5 mm) na panelu przednim jednostki centralnej
wyjście na głośniki zewnętrzne: terminal zaciskowy 2pin
min. 1 wyjście audio REC (mini jack 3,5 mm) – recorder nauczyciela
uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off z diodową sygnalizacją statusu pracy
moduł USB typu A do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0
maks. 5 portów power/data typu RJ45
sprzętowy potencjometr z płynną regulacją poziomu głośności głośników
wbudowany wzmacniacz 2x50W, wbudowany zasilacz 65W
podłączenie lektorskich słuchawek z mikrofonem: 2 x mini jack 3,5 mm
komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika niezbędnych do właściwego działania systemu

TECHNOLOGIA JSC
architektura systemu: konwersja ADC (analog to digital) – cyfrowy mikser audio – konwersja DAC (digital to analog)
multipleks digital CAV (Control, Audio, Voice) – zastosowanie trzech magistrali cyfrowych
control bus – cyfrowe sterowanie funkcjami pracowni
audio bus – cyfrowe przesyłanie / przełączanie sygnałów audio
voice bus – cyfrowe przesyłanie / przełączanie dźwięków z mikrofonów
cyfrowy rejestrator audio – jednoczesne nagrywanie 37 ścieżek audio z automatycznym utworzeniem 37 plików audio (wersja na 24 stanowiska) lub 25 ścieżek audio (wersja na 16 stanowisk)
cyfrowa komunikacja pomiędzy stanowiskami – cyfrowy przesył sygnałów
cyfrowa komunikacja pomiędzy JCS a pulpitami uczniów – cyfrowy przesył sygnałów
cyfrowa komunikacja pomiędzy JCS a PC lektora – cyfrowy przesył sygnałów

2. OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE – 1 SZT.
umożliwia obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera
lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska
min. 8 programowalnych przycisków (makr zapamiętujących układ sali) z możliwością tworzenia nazw
praca indywidualna – jednoczesna rejestracja audio konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików
praca w parach – wszystkie grupy dwuosobowe mogą jednocześnie odsłuchiwać to samo źródło audio
praca w trójkach
praca w czwórkach
praca w grupach 5 lub 6 osobowych
praca w dowolnie konfigurowanych grupach 2,3,4 osobowych
dowolne grupy – o ilości grup oraz rozdziale stanowisk każdorazowo decyduje nauczyciel
funkcja sprawdzania obecności - program uwzględnia stanowiska nieaktywne
edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”)
personalizacja tła - ustawianie dowolnego tła poprzez wybór szablonu lub dowolnego zdjęcia

3. OPROGRAMOWANIE MAGNETOFONU CYFROWEGO Z TRENEREM WYMOWY
WERSJA NA 24 STANOWISKA - 25 SZT.
dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania
funkcja magnetofonu (wybór prędkości odtwarzania)
funkcja rejestratora (10 znaczników wyodrębniających część zapisu)
graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy


4. WYSOKIEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM DYNAMICZNYM
WERSJA NA 24 STANOWISKA - 25 SZT.

słuchawki: impedancja 2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,
mikrofon: impedancja 200Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, 2 x mini jack 3,5 mm

5. PULPIT UCZNIA
WERSJA NA 24 STANOWISKA - 12 SZT.
metalowa obudowa; umieszczony w kanale kablowym stołu lub na blendzie; wymiary max: 12 cm x 14 cm x 4 cm (szer x wys. x gł.)
podłączenie dwóch stanowiskowych słuchawek z mikrofonem 2 x mini jack 3,5 mm
wejście audio (2 x mini jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch odtwarzanego audio
wyjście audio (2 x mini jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu
komplet dedykowanych przewodów power/data: 2 x patch cord (2 m) cat.6
wejścia / wyjścia: maks. 5 x RJ45 (port power/data)

6. UCHWYT NA SŁUCHAWKI
WERSJA NA 24 STANOWISKA - 24 SZT.
wykonany z blachy stalowej, pokryty powłoką matową epoksydową
brak widocznych elementów montażowych (śrub, wkrętów)
wyprofilowany bez ostrych krawędzi
wyznaczona strefa gięcia gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania

7. GŁOŚNIK MONTOWANY W BLENDZIE BIURKA LEKTORSKIEGO
konfiguracja głośników: 6,5&•39;
impedancja: 8Ω
moc: 50W
zakres częstotliwości: 60Hz – 10kHz
efektywność (1W/1m): 90dB
wymiary Ø 226/192mm x 63mm
kolor: biały

WYMAGANIA DODATKOWE
ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio
gwarancja na pracownię minimum 24 miesiące w tym na słuchawki
nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię
dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim

Wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny)

  
 • dystrybucja wybranego źródła audio z Jednostki Centralnej Systemu (min. 3 audio in) na zewnętrzny głośnik
 • 
 • dystrybucja na zewnętrzny głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum – 12 grup
 • 
 • dystrybucja na zewnętrzny głośnik wybranego stanowiska (mikrofon ucznia) – prezentacja – 24 stanowiska
 • 
 • dystrybucja na zewnętrzny. głośnik wykładu lektora
 • 
 • dystrybucja na zewnętrzny głośnik 1 z 40 dostępnych kanałów audio


Wybór źródła dźwięku w grupach dyskusyjnych (min. 8 grup odsłuchuje jednocześnie inne źródło)

  
 • wybór spośród min. 3 wejść audio Jednostki Centralnej Systemu
 • 
 • wybór dowolnej (innej) grupy - min.11 kanałów audio
 • 
 • wybór dowolnego stanowiska spoza grupy własnej - min. 22 kanałów audio
 • 
 • możliwość wyboru tego samego źródła audio w różnych grupach
 • 
 • łączna ilość dostępnych źródeł audio: min. 36


WYPOSAŻENIE MEBLOWE - wersja w kolorze klonowym: 

  
 • 098118PJ Stół Lektor do pracowni językowej prosty, 2 szt.
 • 
 • 098119PJ Stół Lektor do pracowni językowej prawy, 4 szt.
 • 
 • 098120PJ Stół Lektor do pracowni językowej prawy narożny, 1 szt.
 • 
 • 098121PJ Stół Lektor do pracowni językowej lewy, 4 szt.
 • 
 • 098122PJ Stół Lektor do pracowni językowej lewy narożny, 1 szt.
 • 
 • 098123PJ Biurko Lektor do pracowni językowej, 1 szt.
 • 
 • 092872 Krzesło Flexi, rozm. 6, szare, 24 szt.
 • 
 • 548100 Krzesło obrotowe, szaro-czarne, 1 szt.


WYPOSAŻENIE MEBLOWE - wersja w kolorze białym:

  
 • 098118WPJ Stół Lektor do pracowni językowej prosty, 2 szt.
 • 
 • 098119WPJ Stół Lektor do pracowni językowej prawy, 4 szt.
 • 
 • 098120WPJ Stół Lektor do pracowni językowej prawy narożny, 1 szt.
 • 
 • 098121WPJ Stół Lektor do pracowni językowej lewy, 4 szt.
 • 
 • 098122WPJ Stół Lektor do pracowni językowej lewy narożny, 1 szt.
 • 
 • 098123WPJ Biurko Lektor do pracowni językowej, 1 szt.
 • 
 • 092872 Krzesło Flexi, rozm. 6, szare, 24 szt.
 • 
 • 548100 Krzesło obrotowe, szaro-czarne, 1 szt.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę