Płyn do dezynfekcji rąk ProMedic-Sept, poj. 5l

Kod produktu: 819500
Dostępny

89,90 zł­­

Brutto
Opis
Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym, na bazie alkoholu etylowego. Skutecznie dezynfekuje skórę nie wysuszając jej dzięki zawartości gliceryny. Gotowy do użycia - nie wymaga spłukiwania. Do stosowania w dozownikach płynu dezynfekującego. # poj. 5 l
OSTRZEŻENIA: Chronić przed dziećmi.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
Środek działa drażniąco na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Brak list.
Aby używać list musisz być zalogowany. Logowanie/Rejestracja