Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduły: WODA i POWIETRZE - zestaw klasowy

Kod produktu: 199267
Niski stan magazynowy

25 999,30 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

Modułowe Pracownie Przyrodnicze, w skład których wchodzi Moduł Woda i Moduł Powietrze to produkty na licencji Centrum Nauki Kopernik.
 

Pakiet zawiera:

 • Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA - pakiet klasowy, 1 kpl 
 • Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl 

 

Szczegółowa zawartość pakietu:

 • Moduł WODA pakiet klasowy zawiera:
  • 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). W zestawie znajdują się m.in.: probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów.
  • 30 scenariuszy pozwalających zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Scenariusze są w formacie PDF na pendrive ( karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia (2X).
  • 6 podręczników dla nauczycieli - kołobrulionów z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi. Zawierają on między innymi merytoryczne informacje o wodzie oraz materiały ekspertów dotyczące przeprowadzania doświadczeń w szkole.
  • 6 Pendrivów z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.
   więcej informacji >>
 • Moduł POWIETRZE pakiet klasowy z 3 podręcznikami zawiera:
  • 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń (praca powinna przebiegać w małych grupach – zaleca się 1 pudełko na 4 osoby). W zestawie znajdują się m.in.: półkule magdeburskie, manometr, zestawy do wykonywania doświadczeń w środowisku nadciśnienia i podciśnienia.
  • 3 zestawy kart z propozycją doświadczeń poruszających zagadnienia związane z oddychaniem, ciśnieniem, konwekcją oraz zanieczyszczeniem powietrza, opisanych w kartach nauczyciela i kartach ucznia (karty są dostępne w podręczniku - wersja do skserowania, lub na pendrive - wersja do druku). Karty zawierają dokładne instrukcje doświadczeń, odniesienie do podstawy programowej, merytoryczne wytłumaczenie zjawiska oraz podpowiedź, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami podczas wykonywania doświadczenia.
  • 3 podręczniki dla nauczycieli - zawierają opis lekcji z wykorzystaniem elementów metody badawczej oraz poradnik na temat tego, jak konstruować dobre pytania badawcze, opisy przebiegu 45-minutowych zajęć z wykorzystaniem elementów metody badawczej.
  • 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia
   więcej informacji >>


Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w której nacisk położony jest na samodzielne poznawanie świata przez uczniów, poprzez obserwację i eksperymentowanie. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

Modułowa Pracownia Przyrodnicza jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody lub powietrza z wykorzystaniem metody badawczej. Moduł może być wykorzystywany na lekcjach przez nauczycieli różnych specjalności, na kilku poziomach nauczania. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się jednak także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć terenowych.

Praca z modułem aktywizuje i angażuje uczniów w proces badawczy, umożliwia pracę samodzielną i zespołową. Specjalnie opracowane karty nauczyciela pomogą w usystematyzowaniu wiedzy przy prowadzeniu eksperymentów. Funkcjonalne pudełko zostało tak zaprojektowane, aby uczniowie samodzielnie mogli skompletować wszystkie materiały do doświadczenia, a po jego wykonaniu sprzątnąć stanowisko, porządkując narzędzia w określonych miejscach. 
W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby.

 

Projekt Modułowych Pracowni Przyrody wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata). Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów przyrodniczych. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne.


Modułowe Pracownie Przyrodnicze umożliwiają realizację nadrzędnych celów edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:

 • rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
 • rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
 • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:

 • rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
 • kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
 • kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
 • rozwijanie samodzielności.

3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA:

 • kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.

4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH:

 • wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
 • posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
 • dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
 • nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM:

 • rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
 • nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.

 

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów. Projekt został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. Jest przykładem rozwiązania, z którego mogą skorzystać samorządy chcące wyposażyć szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Nauczycielom dostarcza gotowe narzędzia, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.
Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.


MODUŁY

To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego.
W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole.


POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT
Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Moduł jest prosty i mobilny. Nie wymaga specjalnie przygotowanej infrastruktury. Można go ustawić w każdej sali i przemieszczać go między salami, a także wykorzystać w terenie.
Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym (innym) tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.
Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów.


MODUŁOWA KONCEPCJA – ZALETY
Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły będą poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi, co da szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł będzie zawierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

Filmy
Polecane

Polecane

Dostępny
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA, 1 szt.
199242

1 999,90 zł­­
Podgląd
Niski stan magazynowy
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE, 1 szt.
199259

2 599,90 zł­­
Podgląd
Dostępny
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł ENERGIA, 1 szt.
199287

2 199,90 zł­­
Podgląd
Niski stan magazynowy
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduły: WODA, POWIETRZE, ENERGIA - zestaw szkolny
199289

38 499,70 zł­­
Podgląd
Niski stan magazynowy
Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE - pakiet klasowy z 3 podręcznikami
199260

13 999,90 zł­­
Podgląd
Złóż zamówienie
Pakiet Edu Lab Science
199292

80 528,20 zł­­
Podgląd
Oczekujemy na dostawę
Laboratorium z wyposażeniem 2
ZEST5444

10 408,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Rękawiczki bezpudrowe rozmiar M
033006

119,90 zł­­
Podgląd
Dostępny
Fartuch laboratoryjny rozm. 164 cm
134017

79,90 zł­­
Podgląd

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę