Akademia Bambika

Stymulacja rozwoju poznawczego dziecka 5-8 lat

AKADEMIA BAMBIKA

Akademia Bambika to program terapeutyczny, wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-8 lat). W skład pakietów wchodzi 5 modułów, łącznie 400 gier, które pomagają w terapii i rozwoju procesów poznawczych takich jak: spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, myślenie i mówienie.

Zadania i ćwiczenia  logopedyczne i terapeutyczne zawarte w programie zostały skonstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego stanowią doskonałe narzędzie w terapii dzieci:

  • z obniżonym poziomem funkcji słuchowych,
  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego;
  • u których chcemy rozwijać funkcje słuchowe;
  • z zaburzeniami uwagi i pamięci słuchowej, z ADHD;
  • z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z afazją dziecięcą,
  • z dysleksją,
  • ze spektrum autyzmu.

W programie zastosowano elementy motywacyjne – za poprawnie wykonane zadania dziecko otrzymuje kolejne tytuły Mistrza, a po przejściu wszystkich części programu – Puchar Akademii.

Program stymulujący rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkonym
Program stymulujący rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkonym

Autor programu: Dr n. zdr. Marzena Walkowiak – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog – terapeuta, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, provider metod terapii słuchowych: Neuroflow ATS, Johansena, Go Brain.

Interaktywne programy multimedialne: Akademia Bambika, Bambikowe Logoprzygody oraz Słuchaj z Bambikiem są zgłoszonymi oprogramowaniami medycznymi klasy I

Autorskie programy Akademia Bambika, Bambikowe Logoprzygody oraz Słuchaj z Bambikiem są efektem współpracy informatyków oraz specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz logopedii. Przy realizacji projektu stosowano System Zarządzania Jakością według norm: EN ISO 9001:2015 oraz spełniono wymagania prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR – Medical Device Regulation).

Certyfikat ce daje gwarancję, że produkty są zgodne z wymaganiami prawnymi