Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Rządowy Program pomocy dla Uczniów Niepełnosprawnych 2020 – 2022

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych to program rządowy, który ma na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

Na realizację programu w latach 2020–2022 zaplanowano łącznie 54 mln zł po 18 mln zł w każdym roku, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.  

 

Program obejmuje sfinansowanie zakupu:
 • podręczników – podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego,
 • materiałów edukacyjnych – rozumianych jako materiały zastępujące lub uzupełniające podręczniki, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną,
 • materiałów ćwiczeniowych – materiałów przeznaczonych dla uczniów do utrwalania przez nich wiadomości i umiejętności,
 • materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów, edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej,
 • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do nauki języka obcego.
Program przeznaczony jest dla uczniów:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • niesłyszących, słabosłyszących,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

uczących się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

 

Więcej informacji na temat pozyskania orzeczenia na stronie

https://www.integracjasensorycznasi.pl/uczen-z-orzeczeniem/ 

 

Wysokość wsparcia na jednego ucznia z orzeczeniem o ww. niepełnosprawności w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 wynosi:

– uczniowie uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – do 225 zł

– uczniowie uczęszczający do szkoły branżowej – do 390 zł

– uczniowie uczęszczający do liceum, technikum, szkół artystycznych – do 445 zł
Firma Moje Bambino opracowała kompleksową ofertę rekomendowanych materiałów edukacyjnych, które wspierają realizację programu nauczania i angażują ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez:

– wdrażanie do abstrakcyjnego myślenia poprzez wykorzystanie zadań interaktywnych,
–  zaspokojenie potrzeby wizualizacji umożliwiających optymalizację angażowania
wszystkich zmysłów dziecka w procesie poznawczym,
–  zaspokojenie potrzeby zastosowania pomocy  dydaktycznych w postaci przystępnych podsumowań materiału omawianego na lekcji w formie dźwiękowej lub materiału wideo,
–  zaspokojenie potrzeba kształtowania umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez oddziaływanie terapeutyczne za pomocą programów multimedialnych.

 

Harmonogram:
 • do 3 sierpnia 2020/2021/2022 – Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem;
 • do 10 sierpnia 2020/2021/2022 – Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w pierwszej transzy;
 • do 19 sierpnia 2020/2021/2022 – Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu;
 • do 25września 2020r., 24 września 2021 r.i 23 września 2022 r – Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem
 • do 28 września 2020r.,27 września 2021 r.i 26 września 2022 r – Poinformowanie przez Ministra Edukacji Narodowej właściwych dysponentów części budżetowych i Ministra Finansów o wysokości środków przyznanych w drugiej transzy;
 • do 30 września 2020/ 2021/2022 – Wystąpienie właściwych dysponentów części budżetowych do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków na realizację programu;
 • do 7 grudnia 2020/2021/2022 – Realizacja zwrotu kosztu za zakupu podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 • do 1 lutego 2021r., 31 stycznia 2022 r. i 31 stycznia 2023 r. – Podsumowanie programu w województwach.

Źródło: Załącznik do uchwały nr 89/2020Rady Ministrów z dnia 26 czerwca2020r.

 

Wszystkich zainteresowanych wsparciem i prawidłowym wydatkowaniem środków zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami firmy.

Dotacja przekazana na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w:

 • orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz
 • indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz zapewnienie warunków ich realizacji.

 

Dotychczas dotacja przysługiwała placówkom ogólnodostępnym, od 2019 roku dotacja przysługuje również niepublicznym, niesamorządowym przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,innym formom wychowania przedszkolnego.

Więcej informacji na temat pozyskania orzeczenia i dofinansowania na stronie https://www.integracjasensorycznasi.pl/uczen-z-orzeczeniem/

Na podstawie dokumentu orzeczenia i potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor placówki wypełnia sprawozdanie systemu informacji oświatowej (w terminie do 30 września), które stanowi podstawę naliczania subwencji na ucznia z niepełnosprawnością.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Pomocy Edukacyjnych wspierających pracę z uczniem ze SPE:

 

Urządzenia multimedialne: tablety, laptopy, monitor insGraf DIGITAL, magiczny dywan

– Programy multimedialne: Matematyka! To rozumiem, Bambikowe Logoprzygody, Akademia Bambika, Grafomotoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego, 

Klaszczę, tupię, podskakuję,  Szacuję, przeliczam, obliczam

– Pomoce tradycyjne: Numicon, pomoce Moje Bambino

 

Zachęcamy również do pobrania bezpłatnego poradnika:

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *