Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Modułowe pracownie przyrodnicze

Gotowe narzędzia dla nauczyciela: Modułowe pracownie

 

Dzisiejszy wpis poświęcony został tematyce Modułowych Pracowni Przyrodniczych, koncepcji która powstała jako odpowiedź na rosnącą potrzebę zapewnienia nowoczesnych warunków kształcenia dla młodzieży w wieku szkolnym. Pomysł został zainicjowany w 2018 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czym są Modułowe Pracownie Przyrodnicze?

Modułowe Pracownie Przyrodnicze stanowią zestaw gotowych narzędzi dla nauczyciela, umożliwiający realizację podstawy programowej z wykorzystaniem metody badawczej. Moduły opracowane przez Centrum Nauki Kopernik to kompleksowe zestawy edukacyjne wraz z materiałami i scenariuszami niezbędnymi do uczenia praktycznego, gotowe do wykorzystania podczas lekcji  Podstawową cechą i zaletą zajęć szkolnych prowadzonych z wykorzystaniem Modułowych Pracowni Przyrodniczych jest możliwość zaangażowania uczniów w proces badawczy, zaciekawienie doświadczaniem wiedzy, nauka pracy indywidualnej oraz grupowej.

Zgodnie z koncepcją modułowych pracowni przyrodniczych głównym zadaniem Nauczyciela jest  wspieranie uczniów w samodzielnym formułowaniu pytań i poszukiwaniu odpowiedzi poprzez obserwację i eksperymenty naukowe.

 

Dla kogo przeznaczone są Modułowe Pracownie Przyrodnicze?

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to koncepcja przeznaczona zarówno dla nauczycieli szkół podstawowych jak i samych uczniów w obszarze następujących przedmiotów:

  • przyroda — w klasie IV,
  • geografia — w klasach V-VIII
  • biologia — w klasach V-VIII
  • chemia — w klasach VII-VIII
  • fizyka — w klasach VII-VIII

 

Cele edukacyjne, których realizację umożliwia zastosowanie koncepcji Modułowych Pracowni Przyrodniczych:

Rozbudzenie zainteresowania uczniów światem przyrodniczym:
• rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
• rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.


Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:

• rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
• kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
• rozwijanie samodzielności.

Wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecznego eksperymentowania:
• kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
• kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.

Rozwinięcie u uczniów umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych:
• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

Rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy w grupie, w tym:
• rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
• nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.

 

Po zaprezentowaniu podstawowych informacji na temat Modułowych Pracowni Przyrodniczych, chciałabym omówić pokrótce dwie ciekawe propozycje pomocy dydaktycznych opartych na licencji Centrum Nauki Kopernik: Moduł Woda oraz Moduł Powietrze. Są to gotowe narzędzia dla nauczyciela, które umożliwiają przeprowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych tematyce wody oraz powietrza. Skład obu modułów nawiązuje do aktualnej podstawy programowej umożliwiając realizację jej treści w zakresie nauczania fizyki i chemii, biologii oraz geografii. Moduł woda oraz Moduł powietrze to kompleksowe pomoce dydaktyczne, w których skład wchodzi sprzęt z wyposażenia labolatoryjnego, ale także materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego związanego z tematyką w pierwszym przypadku wody, w drugim powietrza.

W tym miejscu pamiętajcie, że w ramach kryterium V podziału subwencji oświatowej możecie Państwo wnioskować o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka), w skład których wchodzą zarówno Moduł Woda jak i Moduł Powietrze.

 

Jeśli zdecydujecie się Państwo na złożenie wniosków dofinansowanie w ramach rezerwy oświatowej 2019 firma Moje Bambino dla wygody swoich Klientów stworzyła specjalną ofertę dedykowaną rezerwie oświatowej 2019.

 

Opr. Aleksandra Pełka: pedagog, animator kultury, kulturoznawca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *