Projekt grantowy dla województwa małopolskiego "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny"

8 mln zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych kształcących ogólnie

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
O dofinansowanie może wnioskować organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.

Źródło informacji: https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/skorzystaj-ze-wsparcia/granty-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej
LAPTOPY I TABLETY
W ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zapraszamy do wyboru sprzętu komputerowego firmy Moje Bambino. Nasi Konsultanci są do Państwa dyspozycji.

SPRZĘT DO NAUCZANIA ZDALNEGO
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą multimedialną. Znajdą tu Państwo innowacyjne rozwiązania sprzętowe, w tym zestaw do edukacji hybrydowej.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie zasobami do nauczania zdalnego, zapraszamy do dołączenia do Programu Kreatywny Start. Program ma na celu szeroko pojęte wsparcie Nauczycieli w przygotowaniu materiałów edukacyjnych oraz prowadzeniu nauczania na odległość.    I. Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych

II. Dla kogo

Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

  Wydatki kwalifikowane w zadaniu  grantowym stanowią wyłącznie koszty zakupu:
1) laptopów,
2) komputerów typu All in One,
3) tabletów,
4) ubezpieczeń zakupionego sprzętu komputerowego,
5) usług zapewniających dostęp do Internetu,
6) oprogramowań,
7) innych niezbędnych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędnych akcesoriów i oprogramowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość jednostkowego sprzętu nie może przekroczyć  kwoty, właściwej dla środka trwałego  tj. 10 000 zł netto. 

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest:

1) zakup nowego sprzętu komputerowego,
2) zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
a) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
b) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
c) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.
3) Należy pamiętać, iż deklaracje, o których mowa w ust. 3, ppkt. 2 lit. b) i c), powinny również zawierać dane umożliwiające powiązanie przedmiotu sprzedaży z zadaniem  grantowym. 4. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach zadania grantowego realizowanego przez Grantobiorców  rozpoczyna się od 17 września 2020 r. i kończy się po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

V. Finanse

 Wartość projektu: 8 020 000,00 zł 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego  to 85 %Unia  Europejska + 15 % Budżet Państwa.
Maksymalna wartość grantu  wynosi w przypadku wnioskodawców: 
a)z Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Miasta Nowy Sącz, Gminy Miasta Tarnów: 125 000 zł        b)pozostałych:  75 000 zł;

Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca na jedną szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN.

Liczba grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych. Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.
VI. Harmonogram naboru 

Termin składania wniosków o grant: od 5 października 2020 r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 października 2020 do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).