opcjonalne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zapytania/zgłoszenia. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w celu, w którym została udzielona.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k  z siedzibą w Łodzi 93-428, przy  ul. Graniczna 46, dla której Sąd Rejonowy dla Łódź - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS0000336730,  NIP 725-193-34-48,  REGON 100283710
 • W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora; na pomocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zapytania, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zapytania.